Wycinka drzew w 2020 roku. Kiedy potrzebujemy zezwolenia?

Wycinka drzew 2020 – kiedy zezwolenie?
Wycinka drzew 2020 – kiedy zezwolenie?
Nawet na własnej posesji nie zawsze możemy wycinać drzewa według własnego uznania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre wycinki wymagają od nas zezwolenia. A kiedy można zrobić to bez jakichkolwiek konsekwencji? O tym Mai Popielarskiej odpowiedział architekt krajobrazu Krzysztof.

W 7. odcinku programu „Nowa Maja w ogrodzie” Maja Popielarska towarzyszyła w pracy architektowi krajobrazu Krzysztofowi. Dla niego prace ogrodowe to nie tylko praca, ale i profesja. Zajmuje się tym na co dzień, doskonale zna więc aktualne przepisy prawne dotyczące wycinki drzew. Wie, że przepisy prawne dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości znajdują się w rozdziale 4 – Ochrona terenów zieleni i zadrzewień - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Kiedy należy ubiegać się o zezwolenie?

Co do zasady wyrażonej w art. 83 pkt 1 ustawy usunięcie drzewa z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Art. 83f tej samej ustawy określa wyjątki od tej reguły, czyli przypadki, gdy zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa nie jest konieczne. Przede wszystkim bez zezwolenia można usuwać drzewa owocowe (z wyjątkiem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków) oraz drzewa znajdujące się na plantacji. Oprócz tego można usuwać drzewa, których pozbycie się jest konieczne do przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jeśli chodzi o pozostałe gatunki drzew, można je usuwać bez zawiadamiania o tym właściwego organu, jeżeli obwód ich pnia na wysokości 5 centymetrów nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
   • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

    Jakie są sankcje za wycinkę bez potrzebnego zezwolenia?

    W przypadku gdy nasze drzewo nie mieści się w powyższych wyłączeniach, a mimo to wytniemy je bez wymaganego zezwolenia czeka nas sankcja w postaci kary pieniężnej. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wysokość kary ustalana jest na podstawie rodzaju, gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 centymetrów. Przykładowo za wycięcie topoli zapłacimy 12 albo 15 złotych za każdy centymetr obwodu, natomiast w przypadku magnolii będzie to 55 albo 70 złotych. Różne przeliczniki zależą od obwodu drzewa. Jeśli obwód ma powyżej 100 centymetrów zapłacimy wyższą stawkę.

    Kto i w jakim terminie wydaje zezwolenie?

    Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków robi to wojewódzki konserwator zabytków. Jeżeli właściwy organ nie wypowie się w ciągu 30 dni (60 w przypadku postępowania wyjaśniającego) od wpłynięcia zgłoszenia przyjmuje się, że wydał zezwolenie na wycięcie rośliny.

    Jak zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

    Zamiar wycięcia drzewa zgłaszamy do urzędu gminy, w której znajduje się drzewo. W urzędzie dostępny jest wzór takiego zgłoszenia (można je odnaleźć również na stronach internetowych. Zgłoszenie można napisać także samodzielnie, musi ono zawierać:

    • Imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela (posiadacza) nieruchomości
     • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte
      • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
       • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
        • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
         • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm
          • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
           podziel się: